Vragen? Neem contact op!
Wij helpen u graag direct verder:
T: +31346250171
Of bel mij terug

Privacyverklaring Mogelijk Vastgoedfinanciering

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en dienstverlening van Mogelijk B.V., hierna “Mogelijk Vastgoedfinanciering”. We zitten in Breukelen aan de Amerlandseweg 2 en ons KvK-nummer is 65581296. En wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doelen wij deze gegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw privacy. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid?

Algemeen beleid

Mogelijk Vastgoedfinanciering heeft de volgende algemene standpunten ten aanzien van uw privacy. Zij:

     
 • respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.mogelijk.nl, van haar (potentiële) relaties en klanten;
 •    
 • gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om;
 •    
 • verkoopt uw gegevens niet;
 •    
 • deelt uw gegevens alleen met partijen die met haar diensten te maken hebben of wanneer zij dit wettelijke verplicht is;
 •    
 • houdt zich aan de geldende privacywetgeving.

Doelen

Wat doen wij met uw gegevens? Heel kort samengevat: Mogelijk Vastgoedfinancieringen brengt zakelijk hypothecaire financieringen tot stand tussen ondernemers en investeerders.
Anders gezegd: wij bemiddelen in zakelijke hypothecaire financieringen. Om dit zo goed mogelijk voor u te doen verwerken wij persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dit zijn:

(i) communicatie. Voor het opnemen van contact, het informeren over onze producten en/of diensten en het verstrekken en uitwisselen van overige informatie over onze dienstverlening;
(ii) nieuwsbrief. Geïnteresseerden ontvangen de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de link onderaan iedere mail. Wij houden ons hier aan de regels van de Telecommunicatiewet en de andere privacywetgeving.
(iii) dienstverlening. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandbrenging en uitvoering van de financiering van zakelijk onroerend goed. Wij bouwen in dat geval een dossier op waarmee we de waarde van het onderpand en de financiële positie van de aanvrager kunnen bepalen. Wij stellen een memorandum op met de relevante gegevens zodat deze geldnemer in aanmerking kan komen voor financiering door middel van hypotheekverlening. Op basis daarvan brengen wij een offerte met voorwaarden aan de potentiële geldnemer uit. Ook verwerken wij persoonsgegevens van andere partijen die met ons (samen)werken, zoals leveranciers. Indien u ons aanbod op onze website wilt bekijken, een optie wilt nemen of een aanbieding wilt claimen, verwerken we uw gegevens om toegang te geven tot ons portal;
(iv) het beoordelen van kredietwaardigheid van partijen. Wij bieden een QuickScan aan. Hiermee wordt het vastgoed dat u wilt financieren beoordeeld en een inschatting gegeven van welke leensom haalbaar is op het zakelijk onroerend goed. In dat geval vult u enkele (persoons)gegevens, de gegevens van het te financieren object in en ontvangt u de uitkomst hiervan per mail. Deze besluitvorming geschiedt in principe geautomatiseerd, maar wordt altijd nog door ons gecontroleerd en eventueel aangepast. 
(v) marketingdoeleinden en relatiebeheer. Wij verwerken uw gegevens voor gerichte marketingacties waarmee we u informeren, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, over onze producten/diensten. Ook verrichten we werkzaamheden om onze relatie met u tot stand te brengen en ook te behouden.
(vi) bijhouden surfgedrag. Wij plaatsen cookies om bij te houden wat uw surfgedrag is, binnen en buiten onze website. Zo kunnen we uw surfgedrag analyseren, wat ons inzicht geeft in het gebruiksgemak van de website. Ook laten wij daarmee advertenties zien die zijn afgestemd op uw surfgedrag. Voor meer informatie hierover kunt u onze cookieverklaring lezen.

Grondslagen

Mogelijk verwerkt uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van overeenkomsten, op grond van onze wettelijke plicht en ook omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben (marketing en relatiebeheer).

Persoonsgegevens

Wij verwerken verschillende gegevens van u. Welke dit zijn, hangt af van de dienst waarvan u gebruikt maakt en welke gegevens u ons aanlevert. U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig.

Indien u contact wilt, dat hoeft u alleen maar uw naam en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres achter te laten).

Wilt u daarnaast ook toegang tot de portal? Dan hebben we van u nodig enkele bedrijfsgegevens, uw aanhef en NAW-gegevens. Daarnaast plannen we ook een persoonlijk gesprek met u in. Het kan zijn dat er in dat geval meer persoonsgegevens worden verwerkt, afhankelijk van wat wij op dat moment van u vragen en wat u ons verstrekt.

Indien u een lening wilt aanvragen, dan ontvangt Mogelijk Vastgoedfinanciering ter behandeling van de aanvraag en opstelling van een informatiememorandum graag alle relevante gegevens van de aanvrager waaronder de informatie van het te financieren vastgoed, eventuele huurovereenkomsten, de meest recente IB-aangifte, jaarrekening, legitimatie, eventuele verblijfstitel, uittreksel KvK. Zodra de geldleenovereenkomst/hypotheekakte tot stand komt, zal de notaris uw legitimatiebewijs verwerken en ook kadastraal onderzoek uitvoeren naar de overige hypotheken en beperkingen. Het kan zijn dat we meer informatie van u nodig hebben. Daar zullen u in dat geval over informeren.

Daarnaast verwerken wij uw IP-adres, locatiegegevens bij bezoek aan onze website en uw overige surfgedrag.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Bewaartermijn

Mogelijk Vastgoedfinanciering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Dit betekent dat de gegevens die u ons heeft verstrekt zodat wij contact met u kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact (dan wel de QuickScan) heeft plaatsgevonden. Uw gegevens worden bewaard zo lang als dat u een dienst bij ons afneemt. Daarna worden gegevens uit ons systeem verwijderd, documenten die wij nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen uitgezonderd.

Delen van gegevens

Mogelijk Vastgoedfinanciering deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u, zoals met de notaris en gelieerde ondernemingen van Mogelijk Vastgoedfinanciering. Daarnaast kan zij gegevens delen indien zij aan haar wettelijke verplichting moet voldoen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gelden gegevensbeschermingswetgeving. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Met partijen die buiten de EER zijn gevestigd, zoals MailChimp, zorgen wij voor extra passende waarborgen. We sluiten alleen een overeenkomst met deze partijen indien zij onderdeel uitmaken van het Privacy Shield Framework of als er vergelijkbare maatregelen zijn getroffen die zorgen dat uw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

Beveiligingsmaatregelen

Mogelijk Vastgoedfinanciering vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:

     
 • deze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 •    
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens; en,
 •    
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Hoe goed we uw gegevens ook beveiligen, het kan toch gebeuren dat er gegevens verloren gaan of dat een derde toegang krijgt tot uw gegevens. In dat geval zullen wij, waar nodig, de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens hierover informeren en als er een groot risico is voor uw privacy ook u hierover informeren.

Links van derden

Mogelijk Vastgoedfinancieringen maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar andere websites zoals Facebook. Klikt u op een dergelijke link of knop, dan verlaat u de website van Mogelijk Vastgoedfinanciering en is het cookiegebruik en privacybeleid van de derde partij van toepassing.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw privacy. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken elektronisch naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u toestemming heeft gegevens voor een verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken op dezelfde wijze waarop u uw toestemming heeft verleend. De intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mogelijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we u dat zo snel mogelijk weten.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Wij wijzen u er graag op dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie mei 2018.